KNGG - Professionals

Voor professionals

Waarom kind naar Gezonder Gewicht Lelystad?

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht of obesitas. Daardoor lopen zij een grote risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en leververvetting. Zij hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdsgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van overgewicht is niet alleen gerelateerd aan leefstijl.

Met de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht wordt overgewicht domein overstijgend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Hierbij kunnen zowel professionals uit het sociaal als het zorgdomein ondersteunend zijn aan het kind en gezin.

De netwerkaanpak

Overgewicht is vaak het resultaat van vele factoren die niet alleen te maken hebben met leefstijl.
Psychische, (bio)medische of sociale factoren kunnen bijvoorbeeld de reden zijn van het overgewicht of een oplossing in de weg staan.
Om het overgewicht aan te pakken is daarom een brede blik nodig én ligt de oplossing in een gezamenlijke aanpak.

De begeleiding die het kind en gezin krijgen vanuit de centrale zorgverlener is toegespitst op de hulpvraag en behoeften van kind en gezin.
Het kind en gezin doorlopen in het traject met de centrale zorgverlener globaal de volgende stappen:
Stap 1 Brede anamnese en plan van aanpak
Stap 2 Betrekken van lokale netwerkpartners
Stap 3 Kind en gezin werken samen met de ingezette hulp aan het overgewicht
Stap 4 Afronding, indien nodig organiseren van nazorg

De centrale zorgverlener

De centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband met het kind en gezin op. Samen met de partners in het netwerk zet de centrale zorgverlener zich in om de gezondheid en kwaliteit van leven van het kind te verbeteren.
Door regelmatig contact met het kind en gezin houdt zij overzicht over de begeleiding die het kind en gezin krijgen vanuit de verschillende netwerkpartners.

De centrale zorgverlener is de spil in het netwerk van de professionals die het kind en gezin begeleiden bij een gezonde leefstijl achterliggende problematieken (denk bijv. aan armoede, psychische problematiek of opvoedvraagstukken).

Wie kan aanmelden?

Het kind en gezin kunnen aangemeld worden via doorverwijzing van de huisarts, Icare Jeugdgezondheidszorg of GGD Jeugdgezondheidszorg. Aanmelden kan alleen met toestemming van ouders en/of kind (bij leeftijd > 12 jaar).
Kind en gezin kunnen zich ook zelf aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ketenaanpak kunt u contact opnemen met de centrale zorgverleners of de projectleider.
Dit kan via het mailadres: kindnaargezondergewicht@ggdflevoland.nl